Zpracování osobních údajů

Obchodná spoločnosti ALORI NANO DISTRIBUTION, s.r.o. so sídlom Zámečnická 492/2, 779 00 Olomouc, Česká republika (ďalej len "Správca"), zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 75668 pre predaj tovaru prostrednictvom on-line obchodu, umiestneného na internetovej adrese www.alori.sk v zmysle zákona č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov, který akceptuje predpisy Európskej únie pre naplnenie práva každého na ochranu súkromia a upravuje práva a povinnosti spracovania osobných údajov Kupujúceho, ktorý je v zmysle ust. § 3 zákona č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov (ďalej len"Zákon") subjektom, na ktorý sa osobné údaje vzťahujú. V zmysle ust. § 5 Zákona spoločnosť je Správcom (ďalej len "Správca") a je oprávnený spracovávať osobné údaje obvyklým spôsobom.

Kupujíci je oprávnnený uplatniť si právo na výmaz alebo na opravu svojich osobných údajov, ktoré sú spracováné na účely nárokov a povinností, vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a na účely obchodnej činnosti Správcu.

Správca vymaže osobné údaje Kupujúceho v zmysle ust. § 49 Zákona, Kupujúcemu výmaz oznámi, pokiaľ si toto oznámenie nevyžaduje neprimerané úsilie.

Správca prevádza opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania v zmysle ust. § 19 Zákona.

Správca vymaže osobné údaje Kupujúceho akonáhle pominie účel, na ktorý boli osobné údaje Kupujúceho spracované.

Kupujúci, ktorý je presbedčený, že Správa spracováva jeho osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou jeho súkromého a jeho osobného života, hlavne tieto osobné údaje sú sú nesprávne a nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže žiadať Správcu, abytakéto osobné údaje odstránil, predovšetkým ich opravil doplnil alebo vymazal.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovat Kupujúceho o jeho žiadosti osobné údaje opraviť, doplniť, alebo vymazať osobné údaje Kupujúceho. Pokiaľ si informácia pre Kupujúceho vyžaduje neprimerané úsilie zo strany Správcu, informovanie nezrealizuje.

Kupujíci má právo vzniesť námietku ,a to len proti konkrétnemu sprístupneniu alebok zverejneniu jeho osobných údajov, pritom je povinný uviesť konkrétny dôvod, ktorý dokazuje, že v danom prípade prevažuje oprávnený záujem na ochrane jeho práv a slobôd nad záujmom na takomto sprístupnení alebo zverejnení jeho osobných údajov.

Ak Kupujúci podá námietku, Správca je povinný takéto sprístupnenie alebo zverejnenie ukončit, pokiaľ uzná dokázanie Kupujúceho, že nad záujmom na tomto zverejnení prevažuje oprávnený zýujem Kupujúceho na ochrane jeho práv a slobôd.

Správca Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje o tom, či jeho námietke vyhovel.

Správca v zmysle zákona disponuje technckými a organizačnými opatreniami, ktoré znemožňujú neoprávnený alebo náhodilý prístup k osobným údajom Kupujúceho, ako aj ich zmenu, zničenie, stratu, neoprávnený prenos, či iné neoprávnené spracovanie alebo zneužitie.

Správca túto povinnosť plní aj po ukončení spracovania osobních údajov Kupujúceho.

Správca disponuje technckými a organizačnými opatreniami, zabezpečujúcimi ochranu osobných údajov Kupujúceho v súlade so Zákonom a inými právnymi predpismy.

Správceavedie o prijatých technických a organizačných opatreniach dokumentáciu, ktorú uchováva počas doby spracovania osobných údajov.

Správca posudzuzje aj riziká v oblasti plnenia pokynov na spracovanie osobných údajov osobami, ktoré majú bezprostredný prístup k osobným údajom, zabraňuje neoprávneným osobám pristupovat k osobným údajom, ako aj k prostriedkom ich spracovania, zabraňuje neoprávnenému čítaniu, zhotoveniu, kopírovaniu, prenosu, úprave alebo vymazaniu osobných údajov. Používa opatrenia, ktoré umožňujú určiť a overiťt, komu boli osobné údaje Kupujúceho odovzdané.

Správca zabezpečil, aby systém automatizovaného spracovania osobných údajov používali len oprávnené fyzické osoby a tieto majú prístup lenk osobným údajom, zodpovedajúcim ich opávneniu, na základe zvláštneho užívateľského oprávnenia, zriadeného výlučne pre tieto osoby.

Zaměstnanci správcu ako aj iné opsoby , ktoré spracovávajú osobné údajeí osobní údaje na základe zmluvy so Správcom a tieto prichádzajú do styku s osobnými údajmi u Správcu, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o organizačných a technických opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnost osobných údajova Povinnost mlčenlivosti trvá aj po skončení zamestnania alebo príslučných činností.

Správca vyhotovuje elektronické záznamy, umožňujúce určiť a overiť, kedy, kým a na základe akého dôvodu boli osobné údaje zaznamenané alebo iným spôsobom spracované.

Správca prijatými opatreniami zabraňuje neoprávnenému prístupu k dátovým nosičom.

Kontrolným úradom na ochranu osobných údajov je Úúřad, sídlom Úřadu je Praha.

Nahoru