Reklamační řád


Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – společnosti:

ALORI NANO SOLUTION S.R.O.,IČ: 01792881, Se sídlem: Koželužská 20, Olomouc 779 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68326

a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od společnosti Alori Nano Solution s.r.o. (dále jen „Alori“ nebo „kupující“). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti Alori potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Prodávající je odpovědný za vadu zboží, kterou by při uzavření smlouvy a prohlídce věci poznal jen odborník, nikoliv průměrný zákazník (§ 4 NOZ), anebo jinou skrytou vadu. Takovou vadu má kupující právo reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil (při dostatečné péči mohl zjistit) a

 • a) činí-li to do šesti měsíců od převzetí věci, platí vyvratitelná právní domněnka, že výrobek byl vadný již při převzetí (je na prodávajícím, aby případně dokázal, že při převzetí věci takovou vadu neměla),
 • b) činí-li to později (= po uplynutí šesti měsíců od převzetí věci), ale v reklamační lhůtě 24 měsíců od převzetí věci (§ 2165 odst. 1 NOZ), musí prokázat, že věc byla vadná již při převzetí,
 • c) činí-li to až po lhůtě 24 měsíců od převzetí věci, jeho práva sice nezanikají, ale prodávající může namítnout opožděnou reklamaci (jako u promlčení) a tím zanikne jeho odpovědnost z vadného plnění.

Má-li věc vadu, o které kupující věděl již při jejím převzetí a koupí-li takovou věc, vychází se z toho, že zboží i s vadou schválil a právo z vadného plnění mu nenáleží stejně jako v případě, že vadu způsobil sám kupující. (§ 2170 NOZ).

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá, že v době, kdy spotřebitel výrobek převzal,

 • a) má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
 • b) se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,
 • c) je výrobek v odpovídajícím množství a míře nebo
 • d) výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů. (§ 2161 NOZ)

3. Lhůta pro uplatnění reklamace.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Toto se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, a na opotřebení zboží způsobeném jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. (§ 2165 NOZ).

4. Vady podstatné a nepodstatné

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku 2 reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. (§ 2169 NOZ)

5. Zboží prodávané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající je povinen kupujícího upozornit, že výrobek má vadu, a upřesnit mu, o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Vadu musí prodávající označit na dokladu o zakoupení věci. Za vady výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s tímto reklamačním řádem. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání k použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje, prodávající za vady prodávaného zboží odpovídá v plném rozsahu.

6. Uplatnění reklamace bez odkladu

Reklamaci je spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, nejpozději však v době uvedené v článku 3, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající reklamaci spotřebiteli zamítne bez dalšího, pokud bude uplatněna po uplynutí doby uvedené v článku 3.

7. Řešení sporů

Spotřebitel je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad, dokládá i místo, cenu a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena

Prodávající přijme reklamaci v sídle společnosti dle článku 9 reklamačního řádu. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9. Postup při reklamaci

Pokud se u výrobku objevila vada v době uvedené v článku 3, odešlete výrobek zpět prodávajícímu ve vhodném přepravním obalu spolu s vyplněným reklamačním listem na adresu:

ALORI NANO SOLUTION S.R.O.

Reklamace

Koželužská 20

799 00Olomouc

Podle Vaší volby bude reklamace v případě její oprávněnosti vyřízena.

V případě dotazů kontaktujte prosím naši infolinku +420 778 062 860 v pracovní době mezi 9:00 a 18:00, případně můžete psát na e-mail: reklamace@alori.cz.

10. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

PRODUKTY
ALORI
PRO VÁS

80%

Až o 80 % vyšší účinnost
než běžné čističe

Netoxické
a biologicky odbouratelné

Unikátní
receptura

Bezpečné a šetrné
k přírodě

Vyrobeno
v České republice